PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwałą nr XL/391/22 z dnia 20 października 2022 r. Rada Miejska w Dobrzanach określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2023 r. Zgodnie z nową uchwałą stawki podatku od nieruchomości wyniosą:

 1. od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,92 zł od 1 m² powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79  zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m² powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie  z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m² powierzchni;

    2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,82  od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  – 23,02 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków położonych na gruntach niesklasyfikowanych służących wyłącznie działalności rolniczej – 1,48 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
 1. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i  ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z tym, że od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% ich wartości.
 • PODATEK ROLNY

Uchwałą nr XLI/398/22 z dnia 17 listopada 2022 r. Rada Miejska w Dobrzanach na rok 2023 obniżyła średnią cenę skupu żyta ustaloną dla celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 68,00 zł za 1 dt żyta.

Zgodnie z nową uchwałą stawka podatku rolnego w 2023 roku wyniesie:

  1. od gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego gruntów- równowartość pieniężną 2,5 q żyta = 170,00 zł,
  2. od pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego- równowartość 5 q żyta = 340,00 zł

 

 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwałą nr XLI/399/22 z dnia 17 listopada 2022 r. Rada Miejska w Dobrzanach określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2023 r. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dostępna jest na stronie http://bip.dobrzany.pl/ w zakładce „Uchwały”.

 INFORMACJE PODATKOWE

Osobom fizycznym, będącym podatnikami podatków lokalnych w Gminie Dobrzany przypominamy, iż w 2023 roku terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego pozostają bez zmian i przypadają na:

- I RATA – 15 MARCA

- II RATA – 15 MAJA

- III RATA – 15 WRZEŚNIA

- IV RATA – 15 LISTOPADA

 Wpłat podatków można dokonywać:

- u inkasentów poszczególnych Sołectw Gminy Dobrzany, do dnia terminu płatności;

- w kasie banku PKO BP w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, czynnej codziennie w godzinach od 8:30 do 15:00.

Korzystając z powyższych możliwości nie ponoszą Państwo dodatkowych opłat za dokonane wpłaty.

 Podatek można również wpłacać:

- na rachunek bankowy Gminy Dobrzany wskazany indywidualnie na każdej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania / nakazie płatniczym doręczonym podatnikowi w 2023 r.

W przypadku osób fizycznych wysokość podatków na 2023 rok zostanie ustalona na podstawie złożonych przez podatników informacji podatkowych oraz obowiązujących stawek podatkowych. Decyzje ustalające wysokość podatków zostaną doręczone podatnikom przez Sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego. Akcja doręczania decyzji podatkowych rozpocznie się w lutym.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

- złożyć w terminie do 31 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości deklarację na podatek od nieruchomości sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru;

- złożyć, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny oraz na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru;

- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Przypomina się, iż z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym wynika ciążący na podatniku obowiązek poinformowania organu podatkowego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Wszelkich informacji w sprawach podatków i opłat lokalnych udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, pok. 11 i 12, w godzinach 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w poniedziałki od 8:00 - 16:00.

Informacje można również uzyskać

pod numerami telefonów:

(91) 5620 201 , (91) 5620202 , (91) 5620203

wew. 36 – wymiar podatków,

wew. 37 – wpłaty należności podatkowych.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.