Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: SPORT

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA OKRESOWYCH STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, przy uwzględnieniu znaczenia danego sportu dla Gminy Dobrzany.

 Rozdział 1
Stypendia sportowe

 § 2. Stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna, która osiąga wysokie wyniki sportowe w sportach uprawianych na terenie Gminy Dobrzany, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (zwana dalej „zawodnikiem") i spełnia łącznie następujące warunki:

1)   Zamieszkuje na terenie Gminy Dobrzany.

2)   Wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca i przestrzega zasad współżycia społecznego.

§ 3. 1. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące 
i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca 
i wyłącznie na wskazane przez zawodnika konto bankowe, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji, zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodu zmiany osiągniętego wyniku w okresie jego pobierania.

§ 4. Wysokość stypendium wynosi:
1)      500,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do igrzysk olimpijskich;
2)      300,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do mistrzostw świata;
3)      200,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do mistrzostw Europy;
4)      150,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do mistrzostw Polski;
5)      100,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do mistrzostw wojewódzkich.

 Rozdział 2
Nagrody i wyróżnienia sportowe

 § 5. Jednorazowa nagroda pieniężna może być przyznana zawodnikowi który osiągnął wynik sportowy skutkujący zajęciem w zawodach miejsc od I do III w wysokości:

1.    O zasięgu międzynarodowym:
1)    miejsce I w wysokości — 2 000,00 zł,
2)    miejsce II w wysokości — 1 500, 00 zł,
3)    miejsce III w wysokości -- 1 200,00 zł.

2. O zasięgu krajowym:
1)    miejsce I w wysokości —1 200,00 zł,
2)    miejsce 11 w wysokości — 1 000,00 zł,
3)    miejsce III w wysokości — 800,00 zł.

3. O zasięgu wojewódzkim:
1)    miejsce I w wysokości — 1 000,00 zł,
2)    miejsce II w wysokości — 800, 00 zł,
3)    miejsce III w wysokości — 600,00 zł.

§ 6. Za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie Gminy Dobrzany może być przyznane wyróżnienie w postaci: pucharu, dyplomu, medalu, listu gratulacyjnego oraz innej nagrody finansowej lub rzeczowej.

 Rozdział 3
Tryb przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

§ 7. 1. Podstawą przyznania stypendium, nagrody lub wyróżnienia jest złożony wniosek.

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1)   zawodnik;
2)   trener zawodnika lub klub sportowy w którym zawodnik uprawia daną dyscyplinę sportu;
3)   dyrektor placówki oświaty.

3. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek mogą złożyć jego rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 
w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odnotowano osiągnięcie sportowe.

2. Wniosek powinien zawierać następujące informacje oraz załączniki:
1)   dane osobowe zawodnika;
2)   dane o osiągnięciach zawodnika w roku poprzedzającym przyznanie stypendium;
3)   oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4)   oświadczenie zawodnika do celów podatkowych.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendium i nagród opiniuje wstępnie pracownik Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ds. infrastruktury technicznej i sportu i przekazuje Burmistrzowi Dobrzan w terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1.

2.    Na podstawie zaopiniowanych wniosków, w trybie, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Dobrzan może przyznać stypendium, nagrodę lub wyróżnienie, określając termin ich realizacji.

§ 10. 1. Burmistrz Dobrzan może pozbawić przyznanego stypendium w przypadku,  gdy zawodnik  i osoba je pobierający:
1)   został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego lub klubu;
2)   zaprzestała bez usprawiedliwienia startów lub treningów, przez okres minimum 3 miesięcy;
3)   została zdyskwalifikowana lub zawieszona w prawach zawodnika przez związek sportowy, klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej;
4)   swoim zachowaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraziła na szwank dobre imię Gminy Dobrzany lub klubu sportowego, którego jest członkiem.

2.    O pozbawieniu stypendium Burmistrz Dobrzan zawiadamia na piśmie zawodnika 
lub jego rodzica/opiekuna oraz jego klub sportowy.

3.    Osoba, której przyznano stypendium lub jej opiekun prawny oraz Wnioskodawca mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić pisemnie Burmistrza Dobrzan o wystąpieniu okoliczności, o których mowa powyżej.

 

 

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.