Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: SPORT

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA OKRESOWYCH STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, przy uwzględnieniu znaczenia danego sportu dla Gminy Dobrzany.

 Rozdział 1
Stypendia sportowe

 § 2. Stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna, która osiąga wysokie wyniki sportowe w sportach uprawianych na terenie Gminy Dobrzany, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (zwana dalej „zawodnikiem") i spełnia łącznie następujące warunki:

1)   Zamieszkuje na terenie Gminy Dobrzany.

2)   Wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca i przestrzega zasad współżycia społecznego.

§ 3. 1. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące 
i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca 
i wyłącznie na wskazane przez zawodnika konto bankowe, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji, zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodu zmiany osiągniętego wyniku w okresie jego pobierania.

§ 4. Wysokość stypendium wynosi:
1)      500,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do igrzysk olimpijskich;
2)      300,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do mistrzostw świata;
3)      200,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do mistrzostw Europy;
4)      150,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do mistrzostw Polski;
5)      100,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do mistrzostw wojewódzkich.

 Rozdział 2
Nagrody i wyróżnienia sportowe

 § 5. Jednorazowa nagroda pieniężna może być przyznana zawodnikowi który osiągnął wynik sportowy skutkujący zajęciem w zawodach miejsc od I do III w wysokości:

1.    O zasięgu międzynarodowym:
1)    miejsce I w wysokości — 2 000,00 zł,
2)    miejsce II w wysokości — 1 500, 00 zł,
3)    miejsce III w wysokości -- 1 200,00 zł.

2. O zasięgu krajowym:
1)    miejsce I w wysokości —1 200,00 zł,
2)    miejsce 11 w wysokości — 1 000,00 zł,
3)    miejsce III w wysokości — 800,00 zł.

3. O zasięgu wojewódzkim:
1)    miejsce I w wysokości — 1 000,00 zł,
2)    miejsce II w wysokości — 800, 00 zł,
3)    miejsce III w wysokości — 600,00 zł.

§ 6. Za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie Gminy Dobrzany może być przyznane wyróżnienie w postaci: pucharu, dyplomu, medalu, listu gratulacyjnego oraz innej nagrody finansowej lub rzeczowej.

 Rozdział 3
Tryb przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

§ 7. 1. Podstawą przyznania stypendium, nagrody lub wyróżnienia jest złożony wniosek.

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1)   zawodnik;
2)   trener zawodnika lub klub sportowy w którym zawodnik uprawia daną dyscyplinę sportu;
3)   dyrektor placówki oświaty.

3. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek mogą złożyć jego rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 
w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odnotowano osiągnięcie sportowe.

2. Wniosek powinien zawierać następujące informacje oraz załączniki:
1)   dane osobowe zawodnika;
2)   dane o osiągnięciach zawodnika w roku poprzedzającym przyznanie stypendium;
3)   oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4)   oświadczenie zawodnika do celów podatkowych.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendium i nagród opiniuje wstępnie pracownik Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ds. infrastruktury technicznej i sportu i przekazuje Burmistrzowi Dobrzan w terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1.

2.    Na podstawie zaopiniowanych wniosków, w trybie, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Dobrzan może przyznać stypendium, nagrodę lub wyróżnienie, określając termin ich realizacji.

§ 10. 1. Burmistrz Dobrzan może pozbawić przyznanego stypendium w przypadku,  gdy zawodnik  i osoba je pobierający:
1)   został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego lub klubu;
2)   zaprzestała bez usprawiedliwienia startów lub treningów, przez okres minimum 3 miesięcy;
3)   została zdyskwalifikowana lub zawieszona w prawach zawodnika przez związek sportowy, klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej;
4)   swoim zachowaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraziła na szwank dobre imię Gminy Dobrzany lub klubu sportowego, którego jest członkiem.

2.    O pozbawieniu stypendium Burmistrz Dobrzan zawiadamia na piśmie zawodnika 
lub jego rodzica/opiekuna oraz jego klub sportowy.

3.    Osoba, której przyznano stypendium lub jej opiekun prawny oraz Wnioskodawca mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić pisemnie Burmistrza Dobrzan o wystąpieniu okoliczności, o których mowa powyżej.