Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

PROCEDURA WYDAWANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ

z dnia 18.09.2020 r.

obowiązująca w Gminie Dobrzany – Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach

 

W związku z art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) wprowadza się wewnętrzną Procedurę wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej obowiązującą w Gminie Dobrzany – Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach, o następującej treści:

 

I.        Warunki ogólne

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1)      Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.);

2)      Prawie budowlanym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

3)      Procedurze – należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

4)      Przedsiębiorstwie– należy przez to rozumieć Gminę Dobrzany – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach;

5)      Pracowniku– należy przez to rozumieć pracownika Przedsiębiorstwa;

6)      Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o którym mowa w art. 19a ust. 1 Ustawy;

7)      Wnioskodawcy lub Podmiocie ubiegającym się o wydanie warunków przyłączenia do sieci - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o którym mowa w art. 19a ust. 1 Ustawy;

8)      Kontroli Wniosku – należy przez to rozumieć kontrolę Wniosku pod kątem braków formalnych oraz kompletności informacji w nim zwartych.

 

II.        Przyjęcie Wniosku oraz pisemne potwierdzenie jego złożenia

1.     W przypadku wpływy Wniosku w formie przesyłki pocztowej, Pracownik opatruje Wniosek prezentatą, na której widnieje data wpływu Wniosku oraz podpis Pracownika. Prezentatę umieszcza się na Wniosku w dniu jego wpływu. Bezzwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, Przedsiębiorstwo sporządza pisemne potwierdzenie złożenia Wniosku i przesyła je, przesyłką rejestrowaną, na adres Wnioskodawcy wskazany jako adres jego zamieszkania bądź adres jego siedziby, chyba że Wnioskodawca wskazał inny adres jako adres do korespondencji.

2.     W przypadku, gdy Wniosek obarczony jest brakiem formalnym w postaci niewskazania adresu zamieszkania bądź adresu siedziby Wnioskodawcy, Przedsiębiorstwo przesyła pisemne potwierdzenie wpływu Wniosku na adres wskazany jako adres do korespondencji, a w przypadku niewskazania również takiego adresu:

a.     na adres wskazany na kopercie jako adres nadawcy - w sytuacji, gdy Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

b.    na adres wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku braku możliwości zidentyfikowania Wnioskodawcy w tymże rejestrze, na adres wskazany na kopercie jako adres nadawcy - w sytuacji, gdy Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;

c.     na adres wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze publicznym, a w przypadku braku możliwości zidentyfikowania Wnioskodawcy w tymże rejestrze, na adres wskazany na kopercie jako adres nadawcy – w sytuacji, gdy Wnioskodawca jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3.     W przypadku wpływu Wniosku w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), sporządza się wydruk wniosku oraz wszelkich załączników, a następnie opatruje prezentatą na której widnieje data wpływu Wniosku oraz podpis Pracownika. Za datę wpływu Wniosku uważa się datę wpływu wiadomości na skrzynkę elektroniczną (e-mail) Przedsiębiorstwa. Bezzwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, Przedsiębiorstwo sporządza pisemne potwierdzenie wpływu Wniosku i przesyła je, przesyłką rejestrowaną, na adres Wnioskodawcy wskazany jako adres jego zamieszkania bądź adres jego siedziby.

4.     W przypadku, gdy Wnioskodawca składa Wniosek bezpośrednio w siedzibie Przedsiębiorstwa lub punkcie obsługi klientów Przedsiębiorstwa, Pracownik opatruje Wniosek prezentatą, na której widnieje data złożenia Wniosku i podpis Pracownika oraz wydaje pisemne potwierdzenie złożenia Wniosku.

5.     W przypadku złożenia wniosku w siedzibie Przedsiębiorstwa lub punkcie obsługi klientów Przedsiębiorstwa, pisemne potwierdzenie złożenia Wniosku można zastąpić opatrzeniem kopii Wniosku, którą pozostawia dla siebie Wnioskodawca - prezentatą, na której widnieje data wpływu Wniosku oraz podpis Pracownika. 

 

III.        Kontrola Wniosku

1.     Niezwłocznie, lecz nie później niż następnego dnia roboczego po zarejestrowaniu Wniosku, Pracownik przystępuje do Kontroli Wniosku.

2.     Wniosek uznaje się za kompletny i pozbawiony braków formalnych w przypadku, gdy zawiera wszystkie elementy wymagane przez art. 19a ust. 4 Ustawy tj.,co najmniej:

a.     imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;

b.    wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;

c.     informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;

d.    określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych;

e.     określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;

f.     plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

3.     Wnioskodawca uprawniony jest we Wniosku wskazać inne informacje lub załączniki, które nie zostały przewidziane w Ustawie.

4.     W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne lub nie jest kompletny, Przedsiębiorstwo niezwłocznie wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni.

5.     Wezwanie, o którym mowa powyżej, przesyła się przesyłką rejestrowaną, na adres Wnioskodawcy wskazany jako adres jego zamieszkania bądź adres jego siedziby, 
a w przypadku brak wskazania adresu – zgodnie z punktem II.2.

6.     Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych można przesłać łącznie z pisemnym potwierdzeniem wpływu wniosku, o którym mowa w punkcie II.1, pod warunkiem zachowania dwudniowego terminu.

7.     Pismo zawierające uzupełnienie braków podlega ponownej Kontroli. W przypadku stwierdzenia dalszych braków procedurę opisaną w niniejszej części - ponawia się.

8.     Za uzupełnienie braków formalnych nie można uznać wyjaśnień złożonych przez Wnioskodawcę ustnie w siedzibie Przedsiębiorstwa lub w punkcie obsługi klientów Przedsiębiorstwa lub w trakcie rozmowy telefonicznej. Możliwe jest uzupełnienie Wniosku w siedzibie Przedsiębiorstwa lub w punkcie obsługi klientów Przedsiębiorstwa w formie pisemnej w obecności Pracownika.

9.     Za datę uzupełnienia braków formalnych uważa się dzień wpływu pisma do siedziby Przedsiębiorstwa lub punktu obsługi klientów Przedsiębiorstwa. 

10.  Postępowanie należy podjąć zgodnie z pierwotnym wnioskiem także w przypadku uzupełnienia braków formalnych po terminie wskazanym w wezwaniu.

11.  Przedsiębiorstwo przygotowuje i udostępnia wzór Wniosku. Wnioskodawca nie jest zobligowany do złożenia Wniosku na wzorze, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

IV.        Terminy

1.     Zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy, warunki przyłączenia do sieci wydaje się w terminie:

a.     21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

b.    45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

2.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zależnych od Przedsiębiorstwa, może ono przedłużyć terminy określone powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

3.     Zawiadomienie o wydłużeniu terminu doręcza się Wnioskodawcy przesyłką rejestrowaną, na adres wskazany we wniosku.

4.     Do terminów określonych w punktach IV.1. i IV.2. nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie Wniosku, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa.

 

V.        Warunki przyłączenia do sieci

1.     W przypadku pozytywnej weryfikacji Wniosku, Przedsiębiorstwo wydaje Wnioskodawcy dokument zatytułowany jako „Warunki przyłączenia do sieci”.

2.     Warunki przyłączenia do sieci zawierają co najmniej:

a.     dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa oraz wskazanie daty i miejscowości wydania Warunków przyłączenia do sieci;

b.    imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;

c.     wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;

d.    informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;

e.     określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych;

f.     określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;

g.    plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu;

h.     wskazanie miejsca wpięcia przyłącza do sieci;

i.      wskazanie parametrów technicznych przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;

j.      wskazanie miejsca zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek wodociągowych lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;

k.     wskazanie sposobu odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;

l.      informację, że Warunki przyłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania;

m.   postanowienie, że Warunki przyłączenia do sieci są aktualne wyłącznie wstanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane;

n.     postanowienie, że Warunki przyłączenia do sieci nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne;

o.    w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione warunkami prawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, obowiązek wybudowania urządzenia podnoszącego ciśnienie wody lub przepompowni ścieków;

p.    podpis osoby uprawnionej do wydawania Warunków przyłączenia do sieci;

3.     Warunki przyłączenia do sieci doręcza się Wnioskodawcy przesyłką rejestrowaną.

4.     Za datę wydania Warunków przyłączenia do sieci uważa się datę nadania przesyłki rejestrowanej.

5.     Warunki przyłączenia do sieci można pozostawić do odbioru osobistego Wnioskodawcy tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył uprzednie oświadczenie w formie pisemnej (opatrzone własnoręcznym  podpisem i datą lub w formie wiadomości e‑mail), że zamierza je odebrać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub punkcie obsługi klientów Przedsiębiorstwa.

 

VI.        Odmowa wydania Warunków przyłączenia do sieci

1.     Przedsiębiorstwo może odmówić wydania Warunków przyłączenia do sieci w przypadku niewystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek:

a.     istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych;

b.    możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnej wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków(wydajność oczyszczalni);

c.     posiadania tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;

2.     W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w punkcie VI.1. Przedsiębiorstwo wydaje dokument zatytułowany jako „Odmowa wydania warunków przyłączenia”.

3.     Odmowa wydania warunków przyłączenia zawiera wyczerpujące uzasadnienie.

4.     Odmowa wydania warunków przyłączenia zawiera nadto:

a.     dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa oraz wskazanie daty i miejscowości sporządzenia Odmowy wydania warunków przyłączenia;

b.    imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;

c.     wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;

d.    podpis osoby uprawnionej do wydawania Warunków przyłączenia do sieci oraz Odmowy wydania warunków przyłączenia;

e.     pouczenie, że osoba, której Przedsiębiorstwo odmówiło wydania Warunków przyłączenia do sieci może zwrócić się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w tym przedmiocie.

 

VII.        Postanowienia końcowe

Procedurę stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku o aktualizację lub zmianę Warunków przyłączenia do sieci, z zastrzeżeniem, że Warunki przyłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od dnia wydania ich aktualizacji lub zmiany.
Wzory dokumentów stosowane przez Przedsiębiorstwo w trakcie procedury wydania Warunków przyłączenia do sieci stanowią załącznik do Procedury.
Procedura wydawania warunków przyłączenia do sieci jest dokumentem wewnętrznym i obowiązuje wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa oraz inne osoby uprawnione do wydawania Warunków przyłączenia do sieci.
Procedura nie jest dokumentem wiążącym w jakikolwiek sposób Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci lub Odbiorców usług i nie mogą być na jej podstawie formułowane żadne żądania wobec wyżej wskazanych podmiotów lub przez te podmioty wobec Przedsiębiorstwa, czy jej pracowników.
 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie WPS
Format: docx, 47.66 kB
Wniosek o zawarcie umowy
Format: pdf, 162.5 kB
Informacja o przetwarzaniu danych
Format: pdf, 55.14 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.