Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: OCHRONA ŚRODOWISKA

DECYZJE ŚRODOWISKOWE

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

wniosek

BAZA DANYCH O OCENACH ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
NA ŚRODOWISKO ORAZ O STRATEGICZNYCH OCENACH ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO

prowadzona jest pod niżej wskazanym adresem:

http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home

Aby wyszukać postępowania prowadzone dla przedsięwzięć w gminie Dobrzany
po wejściu na wskazaną stronę należy wybrać „przeglądaj” , a następnie w polu „Nazwa organu właściwego do wydania decyzji” wpisać:    Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzany

 Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś), jest systemem informatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną dla funkcjonowania bazy danych ooś stanowi art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

„Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi bazę danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań.”

Informacje zawarte w bazie danych ooś pochodzą od organów, prowadzących postępowania w zakresie ooś. Aby otrzymać uprawnienia do wprowadzania i modyfikacji danych w bazie, przedstawiciele organów powinni dokonać rejestracji i zalogować się do systemu.