Logo Gminy Dobrzany

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik usług komunalnych

Ocena 0/5

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik usług komunalnych. 

Miejsce wykonywania pracy:  teren Miasta Dobrzany

Zakres obowiązków:

 • kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą
 • koszenie poboczy
 • prace ogrodniczo-porządkowe, pielęgnacja zieleni, drzew, krzewów
 • koszenie kosiarkami samojezdnymi i kosą spalinową   
 • oczyszczanie ulic i chodników w okresie letnim
 • odśnieżanie ulic i chodników w okresie zimowym

Wymagania minimalne: 

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na wymienionym stanowisku pracownik
 • uczciwość i sumienność
 • komunikatywność
 • chęć do pracy, zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy uprawniające do jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepami

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie oraz odprowadzane składki do ZUS
 • możliwość poszerzania kwalifikacji zawodowych
 • pakiet świadczeń z funduszu socjalnego

Wymiar zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat.  

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.01.2023r.

Wymagane dokumenty: CV.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do dnia 15.11.2022r.  na adres: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany,  tel. 519 566 503

Dodatkowe informacje:

 1. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 2. Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów ZGK nie odsyła. Kandydat może je odebrać w biurze ZGK po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGK w Dobrzanach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO w związku naborem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach, ul. Stanisława Staszica 1, 73-110 Stargard.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani / Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty które nam pomagają w realizacji celu z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.
 5. Dokumenty aplikacyjne osoby:
  • która zostanie wyłoniona w procesie naboru zostaną dołączone do jej akt osobowych i będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa;
  • która w procesie naboru zakwalifikowała się do dalszego etapu i została umieszczona w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  • Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub niszczone.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani / Panu prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a tak że prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody.
 8. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią / Pana innych danych jest dobrowolne.
 10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności