Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: OCHRONA ŚRODOWISKA

INFORMACJE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Dobrzan informuje, że:

1) podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Dobrzany w 2023 r. jest:

   Remondis Szczecin Sp. z o. o.
   ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35
   71-005 Szczecin
   TEL. + 48 91 4310801
   FAX + 48 91 4310855
   www: www.remondis-szczecin.pl
   e-mail: szczecin@remondis.pl

Powyższa firma zajmuję się odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu gminy. 

2) miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

             Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie
             Słajsino 30
             72-200 Nowogard
             TEL + 48 91 5791920
             FAX + 48 91 5791953
             e-mail: czg.kancelaria@nowogard.pl
             www: www.czg.nowogard.pl
             bip: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

3) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków
w Dobrzanach – dz. 407 obręb 3 miasta Dobrzany, ul. Daleka 3 Dobrzany. Prowadzony jest samodzielnie przez Gminę Dobrzany z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 1, 73-130 Dobrzany. Dostępny jest w środy i soboty w godzinach od 12.00 do 16.00; telefon kontaktowy 91 562 02 01 wew. 27.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest od mieszkańców bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dobrzanach – dz. 407 obręb 3 miasta Dobrzany, ul. Daleka 3 Dobrzany. Podmiotem odbierającym sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Remondis Szczecin Sp. z o. o., ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35,
71-005 Szczecin.

Poza sprzętem elektronicznym i elektrycznym przyjmowane są także odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

4) w 2022 r. Gmina Dobrzany osiągnęła:
a) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych:
   Mr = 317,1067 Mg (łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddana recyklingowi)
   Mw = 1314,1380 Mg (łączna masa wytworzonych odpadów)
   Poziom = 24,1304 % 

b) ograniczenia masy ulegającej biodegradacji przekazywanej do składowania – 0,44 %   
c) poziom składowania odpadów komunalnych -  22,25 %

5) adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

EKO-MAR Skup Surowców Wtórnych                               Remondis Szczecin
ul. Fabryczna 29                                                                        ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35
72-100 Goleniów                                                                       tel. 91-43-10-842
tel. 533-498-001, 002, 005

Mar – Mar s.c.                                                                               P.H. „Surmet” Adrian Sobieraj
ul. Pierwszej Brygady 35                                                         ul. Słowiańska 8e                                                
73-110 Stargard                                                                           75-846 Koszalin
tel. 500-030-052                                                                           tel. 504-603-203