Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: GOSPODARKA ODPADAMI

PSZOK

Burmistrz Dobrzan informuję, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na terenie oczyszczalni ścieków będzie otwarty w każdą środę oraz sobotę ( z wyjątkiem soboty w dniu 24.12.2022 r. oraz 31.12.2022 r.) w godzinach od 12.00 do 16.00. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne tylko i wyłącznie powstałe na terenie nieruchomości objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Dobrzany takie jak:  meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia i odpady niebezpieczne,  odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, papier np. grube kartony opakowaniowe, szkło, odpady biodegradowalne oraz metale i tworzywa sztuczne. 

Dostarczone odpady muszą być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Oddający odpady do PSZOK wskazuje adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek, leży po stronie osób które przywiozły odpady na PSZOK.

Przedsiębiorcy nie mają możliwości oddania na PSZOK odpadów pochodzących z ich prowadzonej działalności gospodarczej.