Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


DODANO: 2015-09-21 17:45:17

W dniu 10.09.2015r. w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach odbyła się konferencja w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach”. W wydarzeniu w połowie realizacji projektu w postaci konferencji z podmiotami zainteresowanymi uczestniczyło 50 osób.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00 powitaniem przybyłych gości. Następnie przedstawiona została prezentacja mająca na celu podsumowanie dotychczas wykonanych prac, tj.:

 • ocieplenie dachów budynków 60, 89, Sali gimnastycznej, łącznika, hali sportowej;
 • ocieplenie elewacji budynku nr 60;
 • ocieplenie elewacji budynku – sala gimnastyczna;
 • ocieplenie elewacji budynku łącznika;
 • częściowe ocieplenie elewacji budynku nr 89;
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej – wszystkie budynki;
 • fundament pod silos;
 • roboty demontażowe – kocioł na węgiel wraz z pracami towarzyszącymi;
 • częściowa modernizacja instalacji c.o.;
 • instalacja paneli fotowoltaicznych wraz z pracami towarzyszącymi;
 • montaż rozdzielnic i inwerterów;
 • częściowa instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w hali sportowej.

Omówione zostały również pozostałe prace do wykonania, tj.:

 • ocieplenie elewacji budynku nr 89;
 • ocieplenie ścian hali sportowej;
 • ocieplenie elewacji budynku hali sportowej;
 • ocieplenie dachu oraz elewacji budynku nr 30;
 • remont kotłowni;
 • ocieplenie stropu piwnicy budynków nr 30 i 89;
 • roboty montażowe – kocioł na biomasę wraz z pracami towarzyszącymi;
 • wymiana oświetlenia w dużej hali sportowej;
 • montaż akumulatorów o mocy 3 kW w systemie OFF-GRID;
 • ciąg dalszy prac związanych z instalacją c.o.

Po prezentacji uczestnicy konferencji zaproszeni zostali na uroczysty poczęstunek oraz wizję lokalną obiektu objętego Inwestycją. Planowana data zakończenia realizacji inwestycji to marzec 2016r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zaproszenia oraz prezentacji, zamieszczonych poniżej.

pobierz - zaproszenie na konferencję

pobierz - Dobrzany prezentacja w połowie realizacji projektu 10.09.2015 r.

„Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Lichtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym(Porozumienie EOG). W okresie 2009-2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe”

http://eeagrants.org/


English version

On the 10th of September 2015 a conference was held in Public Schools in Dobrzany connected with the implementation of the investment project entitled "Improving the energy efficiency of the buildings of Public Schools in Dobrzany". Fifty people participated in the event, which was held in the form of a conference with stakeholders and took place during the middle phase of the implementation of the project.

The conference began at 10:00 with welcoming of the guests. Then presentations were given which summarized the work done thus far, i.e .:

 • Warming of roofs of buildings No. 60, 89, gymnasium, connector, sports hall;
 • Warming of elevation of building No. 60;
 • Warming of elevation of the gymnasium building;
 • Warming of elevation of the connector building;
 • Partial warming of elevation of building No. 89;
 • Replacement of window- and door frame-woodwork – in all buildings;
 • Building of the foundation for a silo;
 • Dismantling works - boiler for coal with associated work;
 • Partial modernization of the central heating system;
 • Installation of photovoltaic panels with associated work;
 • Installation of distribution boards and inverters;
 • Partial installation of mechanical ventilation with heat recovery in the sports hall.

Other work which also has to be done was also discussed, i.e .:

 • Warming of elevation of building No. 89;
 • Warming of walls of the sports hall;
 • Warming of elevation of the sports hall;
 • Warming of roof and elevation of building No. 30;
 • Renovation of the boiler room;
 • Warming of ceiling of the basement of buildings No. 30 and 89;
 • Construction and installation work – the boiler for biomass with associated work;
 • Replacement of lighting in the large sports hall;
 • Installation of 3 kW batteries in the OFF-GRID system;
 • Continued work related to the central heating installation.

After the presentation, the conference participants were invited to the gala and the site visit of the buildings included in the investment. The planned date of completion of the project is March 2016.

We invite you to read the content of the invitation and the presentations below.

download - invitation to the conference

download - Dobrzany presentation in the middle of the project 10.09.2015 r.

(promotion materials include photos)

"Through the EEA and Norwegian funds, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to the reduction of social and economic inequality and strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Europe. The three countries are working closely with the EU on the basis of the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement). In the period 2009-2014 the value of the funds of the EEA and Norwegian funds amounts to 1.79 billion euros. Norway provides around 97% of total funding. The funds are available to non-governmental organizations, research institutions and universities, the public sector and the private sector in the 12 newly acceded EU Member States and Greece, Portugal and Spain. Within this framework there is an extensive cooperation with entities from donor countries, and projects can be implemented until 2016. Key areas of support include environmental protection and climate changes, research and scholarships, civil society, health care and support for children, gender equality, justice and cultural heritage"

http://eeagrants.org/

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy