Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


WYPRAWKA SZKOLNA 2015

DODANO: 2015-07-14 15:05:20

Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostaną objęci:

 1. uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 2. uczniowie klasy IV technikum;
 3. uczniowie:
 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych - z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia - z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych - z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych - z wyjątkiem klas I i IV.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574,00 zł;
 • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
 • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia  o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

 Wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szklonym 2015/2016. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dobrzan Nr 65/2015 z dnia 06 lipca 2015 r. termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – wyprawka szkolna” ustalony został do dnia 15 września 2015 r.

Wnioski należy składać do sekretariatu Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach ul. Mickiewicza 43, 73-130 Dobrzany

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy