Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach szuka pracownika

DODANO: 2022-05-19 12:37:32

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ogłasza trzeci nabór na stanowisko: pomoc administracyjna - inkasent 

Miejsce i rodzaj pracy:  

Odczyty wodomierzy na terenie Gminy Dobrzany, pozostałe dni praca w biurze ZGK.

Zakres obowiązków:

 • obsługa klientów Zakładu
 • prowadzenie Kancelarii Zakładu
 • odczyty wodomierzy
 • obsługa programu do rozliczeń zużycia wody i odprowadzania ścieków

Wymagania minimalne: 

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole,
 • własny środek transportu do jazdy po terenie Gminy Dobrzany podczas odczytów wodomierzy,
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,

Wymiar zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu.  

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2022 r.

Wymagane dokumenty: CV.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do dnia 31.05.2022r.  na adres: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany,  tel. 519 566 503

Dodatkowe informacje:

1. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

2. Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów ZGK nie odsyła. Kandydat może je odebrać w biurze ZGK po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGK w Dobrzanach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO w związku naborem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach, ul. Stanisława Staszica 1, 73-110 Stargard.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani / Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

    1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
    2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty które nam pomagają w realizacji celu z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.
    3. Dokumenty aplikacyjne osoby:

- która zostanie wyłoniona w procesie naboru zostaną dołączone do jej akt osobowych i będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa;

- która w procesie naboru zakwalifikowała się do dalszego etapu i została umieszczona w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub niszczone.

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani / Panu prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a tak że prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody.

8. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią / Pana innych danych jest dobrowolne.

10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy