Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ 2020 ROK

DODANO: 2020-04-21 09:54:55

Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) nałożyły na Burmistrza Dobrzan obowiązek ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ
na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości
z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Na podstawie art. 298 pkt 2 ww. ustawy podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty
są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c) użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

 

które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

W związku z  powyższym, właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej
3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzany, którzy zmniejszyli naturalną retencję terenową poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, winni złożyć do Burmistrza Dobrzan oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej 

Oświadczenia, uzupełnione przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty retencyjnej, należy składać:

- w wersji elektronicznej przesyłając na skrzynkę E-puap (w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego),

 - w formie dokumentu papierowego,  w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Dobrzanach,

 - w formie dokumentu papierowego, za pomocą poczty na adres:

Burmistrz Dobrzan

ul. Staszica 1

73-130 Dobrzany 

Oświadczenia za 2020 rok składa się po zakończeniu każdego kwartału danego roku,
w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału:

- za I kwartał, tj. okres od 1 stycznia - 31 marca 2020 r. oświadczenie należy złożyć
do 30 kwietnia 2020 r.,

- za II kwartał, tj. okres od 1 kwietnia – 30 czerwca 2020 r. oświadczenie należy złożyć
do 31 lipca 2020 r.,

- za III kwartał, tj. okres od 1 lipca – 30 września 2020 r. oświadczenie należy złożyć
do 31 października 2020 r.,

- za IV kwartał, tj. okres od 1 października - 31 grudnia 2020 r. oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia 2020 r.

Na podstawie złożonego oświadczenia Burmistrz Dobrzan prześle do podmiotu obciążanego opłatą stosowną informację z naliczeniem opłaty.

 Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) wynoszą:

 1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

oświadczenie

 

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy