Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Podatki lokalne w Gminie Dobrzany – 2019 rok

DODANO: 2019-02-20 13:47:33

Podatek od nieruchomości

Rada Miejska w Dobrzanach w drodze uchwały określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Stawki podatku od nieruchomości zostały podwyższone w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2018. Od wielu lat stawki w podatku od nieruchomości na terenie Gminie Dobrzany pozostawały na niemalże niezmienionym poziomie. Od 2011 roku dochodziło tylko do symbolicznych zmian stawek podatkowych. Zgodnie z nową uchwałą stawki podatku od nieruchomości wyniosą:

 1. od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 od 1 m² powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 od 1 m² powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,66 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,00 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,16 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,32 od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków położonych na gruntach niesklasyfikowanych służących wyłącznie działalności rolniczej – 1,21 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
 1. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z tym, że od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% ich wartości.

Podatek rolny

Rada gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobrzany. Średnia cena skupu żyta ogłoszona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. jest podstawą do obliczenia podatku rolnego i wynosi 54,36 zł za 1 dt żyta na rok podatkowy 2019.

Rada Miejska w Dobrzanach na rok 2019 obniżyła średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego i uchwaliła ją na poziomie 49,00 zł za 1 dt.

Zgodnie z nową uchwałą stawka podatku rolnego w 2019 roku wyniesie:

  1. od gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta = 122,50 zł,
  2. od pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego - równowartość 5 q żyta = 245,00 zł

Informacje podatkowe

Osobom fizycznym, będącym podatnikami podatków lokalnych w Gminie Dobrzany przypominamy, iż w 2019 roku terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego przypadają na:

I rata – 15 marca

II rata – 15 maja

III rata – 15 września

IV rata – 15 listopada

Wpłat podatków można dokonywać:

 • u sołtysów do dnia terminu płatności;
 • w kasie banku PKO BP w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach czynnej codziennie w godzinach od 8:30 do 15:00.

Korzystając z powyższych możliwości nie ponoszą Państwo dodatkowych opłat za dokonane wpłaty.

Podatek można również wpłacać:

 • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dobrzanach wskazany indywidualnie na każdej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania/nakazie płatniczym doręczonym podatnikowi w 2019 roku.
 1. przypadku osób fizycznych wysokość podatków na 2019 rok zostanie ustalona na podstawie złożonych przez podatników informacji podatkowych oraz obowiązujących stawek podatkowych. Decyzje ustalające wysokość podatków zostaną doręczone podatnikom przez sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego. Akcja doręczania decyzji podatkowych rozpocznie się w lutym. Proszę umożliwić doręczenie decyzji. Doręczenie decyzji musi zostać potwierdzone czytelnym podpisem odbiorcy i datą doręczenia decyzji.

Jeżeli podatnik stwierdzi, iż w doręczonej decyzji podstawy opodatkowania lub zastosowane stawki podatkowe są nieadekwatne do stanu faktycznego, bądź nastąpiła zmiana podatnika, niezwłocznie należy poinformować o tym Referat Podatków i Opłat Lokalnych UM Dobrzany. Ujawnienie nieprawidłowości w opodatkowaniu w terminie późniejszym będzie wiązało się z koniecznością korekty wysokości podatku od daty zaistnienia zmiany, nawet do 5 lat wstecz.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 1. złożyć, w terminie do 31 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości deklarację na podatek od nieruchomości sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru;
 2. złożyć, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny oraz na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru
 3. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Przypomina się, iż z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym
i ustawy o podatku leśnym wynika ciążący na podatniku obowiązek poinformowania organu podatkowego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

Ważne!!!

• Od 01.01.2016 r. nie są wydawane i doręczane podatnikom decyzje ustalające wymiar podatków lokalnych, jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru – na 2018 rok kwota ta wynosiła 7,80 zł (wg cen na 03.01.2018 r.), co oznaczało, że nie były wydawane i doręczane decyzje ustalające podatek niższy niż 8 zł. Na 2019 rok kwota ta zostanie podana 1 stycznia.

• Jeżeli kwota zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.

Wszelkich informacji w sprawach podatków i opłat lokalnych udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, pok.11 i 12, w godzinach 7.00-15.00 od wtorku do piątku, w poniedziałki od 8.00-16.00.

Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

(91) 56 20 201, (91) 56 20 202, (91) 56 20 203

wew. 36 – wymiar podatków,

wew. 37 – wpłaty należności podatkowych.

 

 

 

 

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy