Logo Gminy Dobrzany

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Ocena 0/5

Burmistrz Dobrzan działając na podstawie art. 6 ust. 1 – 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 278), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Celem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Dobrzany jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, braku samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nastąpi na zasadach i trybie, wskazanym w projekcie uchwały, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, podlegającemu przedmiotowym konsultacjom.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 30 kwietnia 2024 roku do dnia 4 czerwca 2024 roku w formie:

1. złożenie opinii i uwag za pośrednictwem:

a) wiadomości mailowej, skierowanej na adres e-mail: sekretariat@dobrzany.pl ,

b) pisma skierowanego na adres: Urząd Miejski w Dobrzanach ul. Stanisława Staszica 1 73-130 Dobrzany, z dopiskiem „Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrzanach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji w Gminie Dobrzany”,

c) osobiście - poprzez złożenie pisma w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

2. spotkań realizowanych za pomocą środków porozumienia się na odległość z interesariuszami rewitalizacji, na których zostanie omówiony obszar zdegradowany oraz rewitalizacji, podczas których będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji. Spotkania odbędą się poprzez zalogowanie pod niniejszy link: https://szkolenia4cs.clickmeeting.com/konsultacjedobrzany :

- w dniu 13 maja 2024 roku o godzinie 14.00;

- w dniu 20 maja 2024 roku o godzinie 14.00.

3. spacerów studyjnych połączonych z warsztatami, które odbędą się dnia 22 maja 2024 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

4. zbierania uwag ustnych przez przedstawicieli podmiotu prowadzącego konsultacje, które odbędzie się w okresie trwania konsultacji w formie osobistej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

Uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej można składać w terminie od dnia 30 kwietnia 2024 roku do dnia 4 czerwca 2024 roku, dostarczając je:

a) elektronicznie na adres: sekretariat@dobrzany.pl

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Dobrzanach ul. Stanisława Staszica 1, 73-130 Dobrzany

c) bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 4 czerwca 2024 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzany

b) na stronie internetowej Gminy Dobrzany pod adresem https://bip.dobrzany.pl/

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzany i na stronie  https://dobrzany.pl/

1_Projekt uchwały wraz załącznikami 

2_DIAGNOZA_SŁUŻĄCA_WYZNACZENIU_OBSZARU_ZDEGRADOWANEGO_--- 

3_Formularz_zgłoszenia_opinii 

4_Zarządzenie_nr_51_2024_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_społecznych 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności