Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


DODANO: 2021-11-02 09:30:31

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Burmistrz Dobrzan informuje:

 

 1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  z terenu gminy Dobrzany jest:

Remondis Szczecin Sp. z o.o

ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest od mieszkańców bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dobrzanach – dz. 407 obręb 3 miasta Dobrzany i dostępny jest w środy i soboty
w godzinach od 12.00 do 16.00.

 

 1. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów

Stargard Sp. z o.o.

ul. Bolesława IV 15

73-110 Stargard (składowisko w Łęczycy)

 • Remondis Szczecin Sp. z o.o.

ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

 

 1. W 2020 r. Gmina Dobrzany osiągnęła :
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 46,01%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0,00%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 30,52%.
 •  
 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dobrzanach – dz. 407 obręb 3 miasta Dobrzany i dostępny jest w środy i soboty w godzinach od 12.00 do 16.00.

telefon kontaktowy 91 562 02 01 wew. 27.

 

5. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

 

EKO-MAR Skup Surowców Wtórnych                                         
ul. Fabryczna 29                                                                           
72-100 Goleniów                                                                         
tel. 533-498-001, 002, 005

Remondis Szczecin
ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna”
tel. 91-43-10-842

Mar – Mar s.c.                                                                              
ul. Pierwszej Brygady 35    
73-110 Stargard                                                                           
tel. 500-030-052       

P.H. „Surmet” Adrian Sobieraj
ul. Słowiańska 8e
75-846 Koszalin
tel. 504-603-203                                                                  

czytaj więcej →

ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ 2020 ROK

DODANO: 2020-04-21 09:54:55

Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) nałożyły na Burmistrza Dobrzan obowiązek ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ
na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości
z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy