Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


DODANO: 2022-06-13 09:14:28

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Burmistrz Dobrzan informuje, że:

 1. podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Dobrzany w 2022 r. jest:

Remondis Szczecin Sp. z o. o.

ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

Powyższa firma zajmuję się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy.

 1. miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
  z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • Celowy Związek Gmin R-XXI

Boh. Warszawy 34

72-200 Nowogard

 • Remondis Szczecin Sp. z o.o.

ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

  1. odpady biodegradowalne
 • Bio Star Sp. z o. o.    

ul. Bolesława IV 15

73-110 Stargard

  1. pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych w 2021 r. przeznaczone do składowania
 • Remondis Szczecin Sp. z o.o.

ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w m. Dalsze, gm. Myślibórz

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów

ul. Bolesława IV 15

73-110 Stargard

Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w m. Łęczyca, gm. Stara Dąbrowa.

 1. w 2021 r. Gmina Dobrzany osiągnęła :

a) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych:

Mr = 342,4301 Mg (łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia
i poddana recyklingowi)

Mw = 1296,8600 Mg (łączna masa wytworzonych odpadów)

Poziom = 26,40 %

b)   ograniczenia masy ulegającej biodegradacji przekazywanej do składowania – pozostałości
z przetwarzania odpadów komunalnych (kod 191212) oraz odebrane i zebrane z terenu Gminy Dobrzany odpady komunalne ulegające biodegradacji nie były składowane.

c)  Poziom składowania odpadów komunalnych za 2020 r.-  37,40 %

 1. Poziom składowania odpadów komunalnych za 2021 r.- 23,18 %
 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków
  w Dobrzanach – dz. 407 obręb 3 miasta Dobrzany. Prowadzony jest samodzielnie przez Gminę Dobrzany
  z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 1, 73-130 Dobrzany. Dostępny jest w środy i soboty w godzinach od 12.00 do 16.00; telefon kontaktowy 91 562 02 01 wew. 27.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest od mieszkańców bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków
w Dobrzanach – dz. 407 obręb 3 miasta Dobrzany.

Poza sprzętem elektronicznym i elektrycznym przyjmowane są także odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

 1.  adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

EKO-MAR Skup Surowców Wtórnych                                             Remondis Szczecin

ul. Fabryczna 29                                                                            ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna”

72-100 Goleniów                                                                           tel. 91-43-10-842

tel. 533-498-001, 002, 005

 

Mar – Mar s.c.                                                                               P.H. „Surmet” Adrian Sobieraj

ul. Pierwszej Brygady 35                                                              ul. Słowiańska 8e                                               
73-110 Stargard                                                                             75-846 Koszalin

tel. 500-030-052                                                                            tel. 504-603-203

 

czytaj więcej →

DODANO: 2021-11-02 09:30:31

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Burmistrz Dobrzan informuje:

 

 1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  z terenu gminy Dobrzany jest:

Remondis Szczecin Sp. z o.o

ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest od mieszkańców bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dobrzanach – dz. 407 obręb 3 miasta Dobrzany i dostępny jest w środy i soboty
w godzinach od 12.00 do 16.00.

 

 1. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów

Stargard Sp. z o.o.

ul. Bolesława IV 15

73-110 Stargard (składowisko w Łęczycy)

 • Remondis Szczecin Sp. z o.o.

ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

 

 1. W 2020 r. Gmina Dobrzany osiągnęła :
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 46,01%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0,00%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 30,52%.
 •  
 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dobrzanach – dz. 407 obręb 3 miasta Dobrzany i dostępny jest w środy i soboty w godzinach od 12.00 do 16.00.

telefon kontaktowy 91 562 02 01 wew. 27.

 

5. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

 

EKO-MAR Skup Surowców Wtórnych                                         
ul. Fabryczna 29                                                                           
72-100 Goleniów                                                                         
tel. 533-498-001, 002, 005

Remondis Szczecin
ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna”
tel. 91-43-10-842

Mar – Mar s.c.                                                                              
ul. Pierwszej Brygady 35    
73-110 Stargard                                                                           
tel. 500-030-052       

P.H. „Surmet” Adrian Sobieraj
ul. Słowiańska 8e
75-846 Koszalin
tel. 504-603-203                                                                  

czytaj więcej →

ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ 2020 ROK

DODANO: 2020-04-21 09:54:55

Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) nałożyły na Burmistrza Dobrzan obowiązek ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ
na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości
z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy