Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Stypendia sportowe

DODANO: 2021-02-10 14:08:40

REGULAMIN PRZYZNAWANIA OKRESOWYCH STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, przy uwzględnieniu znaczenia danego sportu dla Gminy Dobrzany.

Rozdział 1
Stypendia sportowe

§ 2. Stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna, która osiąga wysokie wyniki sportowe w sportach uprawianych na terenie Gminy Dobrzany, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (zwana dalej „zawodnikiem") i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Zamieszkuje na terenie Gminy Dobrzany.
 2. Wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca i przestrzega zasad współżycia społecznego.

§ 3. 1. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące
i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca
i wyłącznie na
wskazane przez zawodnika konto bankowe, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji, zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodu zmiany osiągniętego wyniku w okresie jego pobierania.

§ 4. Wysokość stypendium wynosi:

 1. 500,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do igrzysk olimpijskich;
 2. 300,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do mistrzostw świata;
 3. 200,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do mistrzostw Europy;
 4. 150,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do mistrzostw Polski;
 5. 100,00 złotych miesięcznie – za zakwalifikowanie się do mistrzostw wojewódzkich.

Rozdział 2
Nagrody i wyróżnienia sportowe

§ 5. Jednorazowa nagroda pieniężna może być przyznana zawodnikowi który osiągnął wynik sportowy skutkujący zajęciem w zawodach miejsc od I do III w wysokości:

 1. O zasięgu międzynarodowym:
 1. miejsce I w wysokości — 2 000,00 zł,
 2. miejsce II w wysokości — 1 500, 00 zł,
 3. miejsce III w wysokości -- 1 200,00 zł.

2. O zasięgu krajowym:

 1. miejsce I w wysokości —1 200,00 zł,
 2. miejsce 11 w wysokości — 1 000,00 zł,
 3. miejsce III w wysokości — 800,00 zł.

3. O zasięgu wojewódzkim:

 1. miejsce I w wysokości — 1 000,00 zł,
 2. miejsce II w wysokości — 800, 00 zł,
 3. miejsce III w wysokości — 600,00 zł.

§ 6. Za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie Gminy Dobrzany może być przyznane wyróżnienie w postaci: pucharu, dyplomu, medalu, listu gratulacyjnego oraz innej nagrody finansowej lub rzeczowej.

Rozdział 3
Tryb przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

§ 7. 1. Podstawą przyznania stypendium, nagrody lub wyróżnienia jest złożony wniosek.

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

 1. zawodnik;
 2. trener zawodnika lub klub sportowy w którym zawodnik uprawia daną dyscyplinę sportu;
 3. dyrektor placówki oświaty.

3. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek mogą złożyć jego rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach
w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odnotowano osiągnięcie sportowe
.

2. Wniosek powinien zawierać następujące informacje oraz załączniki:

 1. dane osobowe zawodnika;
 2. dane o osiągnięciach zawodnika w roku poprzedzającym przyznanie stypendium;
 3. oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. oświadczenie zawodnika do celów podatkowych.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendium i nagród opiniuje wstępnie pracownik Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ds. infrastruktury technicznej i sportu i przekazuje Burmistrzowi Dobrzan w terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1.

 1. Na podstawie zaopiniowanych wniosków, w trybie, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Dobrzan może przyznać stypendium, nagrodę lub wyróżnienie, określając termin ich realizacji.

§ 10. 1. Burmistrz Dobrzan może pozbawić przyznanego stypendium w przypadku,  gdy zawodnik
i osoba je pobierający:

 1. został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego lub klubu;
 2. zaprzestała bez usprawiedliwienia startów lub treningów, przez okres minimum
  3 miesięcy;
 3. została zdyskwalifikowana lub zawieszona w prawach zawodnika przez związek sportowy, klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej;
 4. swoim zachowaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraziła na szwank dobre imię Gminy Dobrzany lub klubu sportowego, którego jest członkiem.
 1. O pozbawieniu stypendium Burmistrz Dobrzan zawiadamia na piśmie zawodnika
  lub jego
  rodzica/opiekuna oraz jego klub sportowy.
 2. Osoba, której przyznano stypendium lub jej opiekun prawny oraz Wnioskodawca mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić pisemnie Burmistrza Dobrzan o wystąpieniu okoliczności, o których mowa powyżej.


wniosek o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Dobrzan (wersja edytowalna)

wniosek o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Dobrzan

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy