Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Informacje podatkowe

DODANO: 2020-01-07 08:09:06
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwałą nr XI/95/19 z dnia 29 października 2019 r. Rada Miejska w Dobrzanach określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. Stawki podatku od nieruchomości wzrosły w minimalnym stopniu, tj. o procent inflacji, który wynosi 1,8 %. Zgodnie z nową uchwałą stawki podatku od nieruchomości wyniosą:

 1. od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób    zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,76 od 1 m² powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior           i zbiorników sztucznych – 4,80  od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 od 1 m² powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia                                9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie  z przepisami prawa budowlanego – 3,15 od 1 m2 powierzchni;

    2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,67 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  – 19,12 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,23 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,43 od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków położonych na gruntach niesklasyfikowanych służących wyłącznie działalności rolniczej – 1,23 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
 1. od budowli2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i  ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z tym, że od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% ich wartości.
 • PODATEK ROLNY

Uchwałą nr XI/97/19 z dnia 29 października 2019 r. Rada Miejska w Dobrzanach na rok 2020 obniżyła średnią cenę skupu żyta ustaloną dla celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 49,00 zł za 1 dt żyta.

Zgodnie z nową uchwałą stawka podatku rolnego w 2020 roku wyniesie:

  1. od gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego gruntów- równowartość pieniężną 2,5 q żyta = 122,50 zł,
  2. od pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego- równowartość 5 q żyta = 245,00 zł

 

 

 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwałą nr XI/96/19 z dnia 29 października 2019 r. Rada Miejska w Dobrzanach określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. Stawki podatku od środków transportowych wzrosły w minimalnym stopniu, tj. o procent inflacji, który wynosi 1,8 %. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dostępna jest na stronie http://bip.dobrzany.pl/ w zakładce „Uchwały”.

 

INFORMACJE PODATKOWE

Osobom fizycznym, będącym podatnikami podatków lokalnych w Gminie Dobrzany przypominamy, iż w 2020 roku terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego pozostają bez zmian i przypadają na:

- I RATA – 15 MARCA

- II RATA – 15 MAJA

- III RATA – 15 WRZEŚNIA

- IV RATA – 15 LISTOPADA

 

Wpłat podatków można dokonywać:

- u inkasentów poszczególnych Sołectw Gminy Dobrzany, do dnia terminu płatności;

- w kasie banku PKO BP w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, czynnej codziennie w godzinach od 8:30 do 15:00.

Korzystając z powyższych możliwości nie ponoszą Państwo dodatkowych opłat za dokonane wpłaty.

 

 

Podatek można również wpłacać:

- na rachunek bankowy Gminy Dobrzany wskazany indywidualnie na każdej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania / nakazie płatniczym doręczonym podatnikowi w 2020 r.

W przypadku osób fizycznych wysokość podatków na 2020 rok zostanie ustalona na podstawie złożonych przez podatników informacji podatkowych oraz obowiązujących stawek podatkowych. Decyzje ustalające wysokość podatków zostaną doręczone podatnikom przez Sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego. Akcja doręczania decyzji podatkowych rozpocznie się w lutym.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

- złożyć w terminie do 31 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości deklarację na podatek od nieruchomości sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru;

- złożyć, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny oraz na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru;

- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Przypomina się, iż z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym wynika ciążący na podatniku obowiązek poinformowania organu podatkowego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Wszelkich informacji w sprawach podatków i opłat lokalnych udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, pok. 11 i 12, w godzinach 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w poniedziałki od 8:00 - 16:00.

 

Informacje można również uzyskać

pod numerami telefonów:

(91) 5620 201 , (91) 5620202 , (91) 5620203

wew. 36 – wymiar podatków,

wew. 37 – wpłaty należności podatkowych.

czytaj więcej →

Podatki lokalne w Gminie Dobrzany – 2019 rok

DODANO: 2019-02-20 13:47:33

Podatek od nieruchomości

Rada Miejska w Dobrzanach w drodze uchwały określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Stawki podatku od nieruchomości zostały podwyższone w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2018. Od wielu lat stawki w podatku od nieruchomości na terenie Gminie Dobrzany pozostawały na niemalże niezmienionym poziomie. Od 2011 roku dochodziło tylko do symbolicznych zmian stawek podatkowych. Zgodnie z nową uchwałą stawki podatku od nieruchomości wyniosą:

czytaj więcej →

!!!! UWAGA ZMIANY !!!! ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

DODANO: 2019-01-17 12:45:58

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Wnioski można składać w dwóch terminach:

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek z załącznikami do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów wraz fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek z załącznikami do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy