Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


DODANO: 2014-01-23 13:36:55

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

informacyjno-rekrutacyjne, dotyczące

Projektu pn. „ Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”, które

odbędzie się  dnia 24.01.2014r. o godz. 13:30 w FUNDACJI POD

ANIOŁEM ul. Staszica 56 w Dobrzanach

(salki katechetyczne)  

czytaj więcej →

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY DOBRZANY- ZBIÓRKA WNIOSKÓW

DODANO: 2014-01-21 14:05:27

Burmistrz Dobrzan

zawiadamia

o tworzeniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrzany  w 2014 roku.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobrzany”. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

W związku z powyższym osoby planujące w 2014 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia stosownego wniosku w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach ul. Staszica 1 (sekretariat)

w terminie do 31 marca 2014 r.

Wzór wniosku dostępny jest w tut. Urzędzie lub kliknij TUTAJ

czytaj więcej →

Zaproszenie na spotkanie noworoczno-karnawałowe

DODANO: 2014-01-14 18:34:32

 

Burmistrz Dobrzan oraz Stowarzyszenie „Nasza Gmina Dobrzany” organizują okolicznościowe spotkanie noworoczne i bal karnawałowy, na które uprzejmie zapraszają społeczność przedsiębiorców i samorządowców  gminy Dobrzany wraz z osobami towarzyszącymi. Spotkanie odbędzie się w dniu 1 lutego 2014r. o godzinie 18.00 w sali świetlicy wiejskiej w Kozach. Podczas spotkania chcemy złożyć sobie wzajemnie życzenia noworoczne, wręczyć statuetki liderów przedsiębiorczości oraz nagrody dla najlepszych społeczników w gminie Dobrzany.    

 

czytaj więcej →

Szlakiem zabytkowych kościołów ...

DODANO: 2014-01-14 18:29:08

Stowarzyszenie „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dobre Inicjatywy Regionu oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn „Szlakiem zabytkowych kościołów powiatu stargardzkiego oraz gmin Pyrzyce, Recz, Warnice” na kwotę dofinansowania w wysokości  210.422,71 zł.

czytaj więcej →

DODANO: 2014-01-14 05:55:39

Dobrzany, 10.01.2014 r.

Szanowni Państwo

Pół roku pracy nad nowym systemem gospodarki odpadami za Nami, widoczne sa pozytywne symptomy zmian,. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednak  nakazują aby system się samofinansował. Niestety kwota pochodząca z Państwa wpłat nie jest wystarczająca do pokrycia faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dobrzany. Brakuje średnio ok. 25 tys. zł w każdym kolejnym miesiącu. Utrzymanie takiej sytuacji powoduje trudności finansowe, oraz konsekwencje wobec Gminy ze strony organów kontrolujących, co z pewnością będzie niosło za sobą negatywne skutki dla wszystkich mieszkańców.W związku z powyższym niezbędne było podniesienie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zmiana ta została wprowadzona uchwałą nr XXXII/310/13 Rady Miejskiej w Dobrzanachz dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  oraz stawki opłaty, która określa następujące stawki miesięczne,dla osób segregujących:12 zł od osoby, 7 zł od szóstej i kolejnych osób w rodzinie. 7 zł od osoby przebywającej czasowo na terenie nieruchomości (za osoby niezamieszkujące uznaje się osoby przebywające poza nieruchomością powyżej dwóch miesięcy),dla osób niesegregujących20 zł od osoby. Ponadto wzrosły ceny za pojemnik, dla terenów niezamieszkałych na których wytwarzane są odpady.

  W związku ze zmianą Ustawy wprowadzono również nowy wzór deklaracji  (Uchwała Nr XXXII/312/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości). Zmiany obowiązują od 1 lutego 2014 r. W ciągu 14 dni od zaistnienia takiej zmiany właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji do Burmistrza Dobrzan-tj. do 14 lutego 2014 roku. Mimo wszystko proszę o złożenie deklaracji jak najszybciej, celem sprawnego wprowadzenia zmian. Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w pokoju nr 27, w sekretariacie pok.  nr 3 lub za pomocą platformy ePUAP. Deklaracje te powinny zawierać jeden z podpisów:  bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005  r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz.235).)

Główną część kosztów funkcjonowania sytemu stanowi odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych, dlatego dla Naszego wspólnego dobra proszę o jeszcze lepsze segregowanie odpadów przez wszystkich mieszkańców. W następnym przetargu planowana jest częściowa zmiana organizacji systemu odbioru odpadów. Jeśli wspólnie uda Nam się obniżyć koszty, stawki zostaną obniżone.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach pok. 27 oraz pod nr telefonu 91 562 02 01 wew. 14 lub na stronie dobrzany.pl w zakładce odpady komunalne. Pytania można również kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres straznik@dobrzany.pl.

 

                                                               Z poważaniem

Burmistrz Dobrzan - Jan Prościak 

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy