Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


DODANO: 2014-01-14 05:55:39

Dobrzany, 10.01.2014 r.

Szanowni Państwo

Pół roku pracy nad nowym systemem gospodarki odpadami za Nami, widoczne sa pozytywne symptomy zmian,. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednak  nakazują aby system się samofinansował. Niestety kwota pochodząca z Państwa wpłat nie jest wystarczająca do pokrycia faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dobrzany. Brakuje średnio ok. 25 tys. zł w każdym kolejnym miesiącu. Utrzymanie takiej sytuacji powoduje trudności finansowe, oraz konsekwencje wobec Gminy ze strony organów kontrolujących, co z pewnością będzie niosło za sobą negatywne skutki dla wszystkich mieszkańców.W związku z powyższym niezbędne było podniesienie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zmiana ta została wprowadzona uchwałą nr XXXII/310/13 Rady Miejskiej w Dobrzanachz dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  oraz stawki opłaty, która określa następujące stawki miesięczne,dla osób segregujących:12 zł od osoby, 7 zł od szóstej i kolejnych osób w rodzinie. 7 zł od osoby przebywającej czasowo na terenie nieruchomości (za osoby niezamieszkujące uznaje się osoby przebywające poza nieruchomością powyżej dwóch miesięcy),dla osób niesegregujących20 zł od osoby. Ponadto wzrosły ceny za pojemnik, dla terenów niezamieszkałych na których wytwarzane są odpady.

  W związku ze zmianą Ustawy wprowadzono również nowy wzór deklaracji  (Uchwała Nr XXXII/312/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości). Zmiany obowiązują od 1 lutego 2014 r. W ciągu 14 dni od zaistnienia takiej zmiany właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji do Burmistrza Dobrzan-tj. do 14 lutego 2014 roku. Mimo wszystko proszę o złożenie deklaracji jak najszybciej, celem sprawnego wprowadzenia zmian. Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w pokoju nr 27, w sekretariacie pok.  nr 3 lub za pomocą platformy ePUAP. Deklaracje te powinny zawierać jeden z podpisów:  bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005  r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz.235).)

Główną część kosztów funkcjonowania sytemu stanowi odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych, dlatego dla Naszego wspólnego dobra proszę o jeszcze lepsze segregowanie odpadów przez wszystkich mieszkańców. W następnym przetargu planowana jest częściowa zmiana organizacji systemu odbioru odpadów. Jeśli wspólnie uda Nam się obniżyć koszty, stawki zostaną obniżone.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach pok. 27 oraz pod nr telefonu 91 562 02 01 wew. 14 lub na stronie dobrzany.pl w zakładce odpady komunalne. Pytania można również kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres straznik@dobrzany.pl.

 

                                                               Z poważaniem

Burmistrz Dobrzan - Jan Prościak 

czytaj więcej →

Otwarty konkurs

DODANO: 2014-01-09 22:43:44

Burmistrz Dobrzan ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - organizowanie zajęć wychowawczo-kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczniem społecznym na bazie świetlic wiejskich i świetlicy środowiskowej w Dobrzanach.

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

ZAPROSZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

czytaj więcej →

Uwaga ZMIANA ORGANIZACJI ODBIORU ODPADÓW W DRUGIM TYGODNIU STYCZNIA 2014 ROKU

DODANO: 2014-01-03 11:50:16

 

MIEJSCOWOŚĆ

TERMIN WYWOZU

DOBRZANY

7.01.2014 R.

WTOREK

 SZADZKO

ODARGOWO

KĘPNO

MOSINA

LUTKOWO

KOZY

BIAŁA

8.01.2014 R.

ŚRODA

DOLICE

GRABNICA

KRZEMIEŃ

SIERAKOWO

BYTOWO

BŁOTNO

OGNICA

11.01.2014 R.

SOBOTA 

  

UWAGA: Prosimy o wystawianie pojemników w wyznaczonych dniach.

czytaj więcej →

Uroczyste otwarcie rynku w Dobrzanach

DODANO: 2013-12-30 10:54:14

22 grudnia 2013r odbyło się otwarcie gminnego targowiska w Dobrzanach.  Plac targowy został wybudowany w ramach unijnego programu "Mój Rynek". Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie ok. 600 tys.zł. Miejsce ma służyć poprawie warunków pracy sprzedawców, jak i komfortu dokonywania zakupów, wzmocnieniu lokalnych kupców i drobnego handlu oraz wzrostu sprzedaży wytwarzanych lokalnie płodów rolnych i produktów regionalnych, a także promocji produktów regionalnych - powiedział burmistrz Dobrzan Jan Prościak. Targowisko posiada pasaż handlowy z pięcioma  lokalami, punkt gastronomiczny, plac handlowy z wiatą i fontanną w centralnym miejscu oraz  parkingi  i toalety.

Otwarcie połączone było z wigilią i poczęstunkiem promującym spożywanie produktów rybnych „Jedz ryby  będziesz zdrów”. Miłą przedświąteczną  atmosferę uświetnił chór „APASJOATA”, muzycy ze szczecińskiej filharmonii oraz zespół „Jezioranki”  i „Biesiada” z Szadzka.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy