Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Mieszkańcy osiedla Majowego mają nową drogę

DODANO: 2018-09-11 14:27:26

Zakończona została inwestycja p.n. „Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany etap I”. W ramach zadania została wybudowana droga osiedlowa na odcinku 0,6873 km prowadząca do kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” oraz Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach, w tym: budowa drogi osiedlowej wraz z uzbrojeniem terenu drogi (kanalizacja deszczowa), stabilizacja oraz plac manewrowy przy Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach. Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 2 307 022,02 zł brutto. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Poziom dofinansowania wynosi 63,63 % wartości kosztów kwalifikowanych brutto.

czytaj więcej →

Dożynki Gminne 2018

DODANO: 2018-09-05 09:54:29

Tradycyjne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się w sobotę 1 września Mszą Świętą w Kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Dobrzanach celebrowaną przez ks. Proboszcza Rafała Sorkowicza. Następnie barwny korowód z wieńcami dożynkowymi przy akompaniamencie zespołu ludowego „Biesiada” przeszedł główną ulicą naszego miasta do Parku Miejskiego.

czytaj więcej →

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

DODANO: 2018-09-04 12:08:14

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Miasta i Gminy Dobrzany

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mają wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, opłata uzależniona jest od wielkości powierzchni uszczelnionej rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Okresem rozliczeniowym jest kwartał. Zgodnie z art. 272 ust. 22 oraz art. 272 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) wysokość opłaty za usługi wodne wynikające ze zmniejszenia naturalnej retencji terenowej ustala Burmistrz Dobrzan oraz przekazuje podmiotom zobowiązanym do ponoszenia opłat w formie informacji zawierającej sposób obliczenia tej opłaty. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

  1. stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

      2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

  1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
    – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. od 10 - 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem
    – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
    – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, sporządzenia listy osób oraz podmiotów zobowiązanych, sporządzenia i doręczenia informacji o wysokości opłaty.

Wobec powyższego osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, a do których nie wpłynęła indywidualna prośba o przekazanie danych, prosimy o podanie informacji na podstawie zamieszczonego poniżej oświadczenia.

Informację można przesłać na adres mailowy: srodowisko@dobrzany.pl lub na adres: Urząd Miejski w Dobrzanach, Wydział Środowiska, ul. Staszica 1, 73- 130 Dobrzany lub złożyć osobiście w Urzędzie pokój nr 7.

do pobrania-oświadczenie retencja pdf

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy