Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Ogłoszenie

DODANO: 2015-07-29 09:59:35

Gmina Dobrzany działająca poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach przypomina, że za opłaty za ścieki z miejscowości Szadzko, Odargowo, Kozy dokonywane w Agencji PKO w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach nie pobiera się prowizji (nie ma dodatkowych opłat za zapłatę faktury).

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

Katarzyna Ulewicz

czytaj więcej →

Wyróżnienie honorowe dla Parku nad Rzeczką

DODANO: 2015-07-23 13:33:35

22 lipca w Szczecinie odbyło się podsumowanie VI edycji konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”. O nagrodę Marszałka Województwa mogły ubiegać się samorządy, które zrealizowały przedsięwzięcia w przestrzeni publicznej w 2014 r. Do konkursu  zgłoszono 11 inwestycji z całego pomorza. Kapituła konkursowa pod przewodnictwem wicemarszałka województwa Tomasza Sobieraja postanowiła przyznać wyróżnienie honorowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Gminie Dobrzany za przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy  ul. Parkowej w Dobrzanach pod nazwą „Park nad Rzeczką”. W uzasadnieniu werdyktu mówi się, że przedsięwzięcie wyróżniono za stworzenie warunków oferujących bogactwo walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy oraz za wykreowanie przestrzeni sprzyjającej integracji, pobudzającej do aktywności i wspólnych działań zarówno lokalną społeczność jak i turystów. Wyróżnienie honorowe w postaci statuetki i dyplomu z rąk wicemarszałka Pana Tomasza Sobieraja w imieniu Gminy Dobrzany odebrała Burmistrz  Pani Anna Gibas wraz z przedstawicielkami Towarzystwa Przyjaciół Dobrzan  „Złoty Szpon”  Prezes Teresą Knape oraz  członkiem Haliną Błaszczyk. Burmistrz dziękując za nagrodę podkreśliła ogromną determinację  i zaangażowanie mieszkańców Dobrzan i stowarzyszenia „Złoty Szpon” jaką włożyli w powstanie parku.

 

czytaj więcej →

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

DODANO: 2015-07-14 15:05:20

Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostaną objęci:

 1. uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 2. uczniowie klasy IV technikum;
 3. uczniowie:
 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych - z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia - z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych - z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych - z wyjątkiem klas I i IV.

czytaj więcej →

Wystawa malarstwa poplenerowego w Gminnej Bibliotece Publicznej

DODANO: 2015-07-13 11:11:11

W dniu 3 lipca 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Dobrzanach odbyło się otwarcie wystawy malarstwa poplenerowego uczniów Liceum Plastycznego w Szczecinie. Uczniów wraz z opiekunem Panem Stanisławem Kokolusem oraz wszystkich przybyłych gości powitała Dyrektor Biblioteki Pani Teresa Bańkowska, natomiast oficjalnego otwarcia wystawy dokonała Burmistrz Dobrzan Pani Anna Gibas.

Wystawę można będzie oglądać w bibliotece do 20 sierpnia 2015 r.

Galeria zdjęć

                                                                           Serdecznie zapraszamy

 

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy