Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Informacja o projekcie

DODANO: 2016-12-28 11:50:47

 

 

Tytuł projektu: „LINGUA ARTES – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem”

Celem głównym projektu jest podniesienie do 31.07.2019 r. kompetencji językowych (w zakresie języka niemieckiego i angielskiego) przez minimum 324 z 432 uczestników projektu (głównie osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby w wieku 50+) mieszkające w gminach wchodzących w skład SSW na terenie powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, gryfińskiego i stargardzkiego.

Projekt jest realizowany od 01.09.2016 r. do 31.07.2019 r. na terenie 21 gmin województwa zachodniopomorskiego:

 • w powiecie białogardzkim (Białogard, Tychowo),
 • w powiecie gryfińskim (Cedynia, Chojna, Moryń, Widuchowa, Mieszkowice, Trzcińsko Zdrój),
 • w powiecie choszczeńskim (Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz, Bierzwnik, Krzęcin),
 • w powiecie stargardzkim (Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Suchań, Dolice, Marianowo, Stara Dąbrowa).

Wartość dofinansowania: 787 476,33 zł

Wartość całkowita projektu: 874 973,70 zł

W projekcie przewidziano 432 miejsca (225 kobiet i 207 mężczyzn), w tym:

 • osoby o niskich kwalifikacjach (195 osób),
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (195 osób),
 • osoby bezrobotne lub inne (43 osoby),
 • osoby niepełnosprawne (min. 44 osoby).

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje:

 • kurs języka angielskiego albo niemieckiego na poziomie A1, A2 lub B1 (2 moduły po 60 godzin dydaktycznych),
 • międzynarodowy egzamin TOEIC albo WiDaF.
 • Kursy realizowane będą w 3 edycjach po 12 grup każda:
  • I edycja: styczeń/luty 2017 r. – czerwiec 2017 r., (zaktualizowane)
  • II edycja: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.,
  • III edycja: październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Kontakt:
Biuro Projektu:
OPEN MIND Marcin Miśniakiewicz, Aleja Wojska Polskiego 45/3, 70-473 Szczecin.
Telefon: +48 795 024 911
E-mail: biuro@jezykizadarmo.pl
www.jezykizadarmo.pl.

czytaj więcej →

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach

DODANO: 2016-12-22 10:26:04

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XXV Sesja Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad i projekty uchwał

czytaj więcej →

Zaproszenie do składania ofert

DODANO: 2016-12-20 14:50:00

Gmina Dobrzany działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym , którego Wnioskodawcą będzie Gmina Dobrzany.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 20.12.2016 r. do 10.01.2017 r. do godz.14.00 /decyduje data wpływu/

Oferty wraz z projektem wniosku należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski Dobrzany, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Dobrzany, ul. Staszica1, 73-130 Dobrzany

e-mail: burmistrz@dobrzany.pl

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy